Javni oglas za prijam u radni odnos

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:984-01/23-01/29 URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-26 od 07. ožujka 2024. godine iz Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus – kodni broj SF.3.4.11.01.0528 od 07.ožujka 2024. godine u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije u Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac“ ravnateljica GDCK Donji Miholjac objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno, puno radno vrijeme na projektu ‘”Zaželi – prevencija institucionalizacije u Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac’’


RADNIK/ICA za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom – 16 izvršitelja

Naziv poslodavca: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Adresa: Lj.Gaja 15, D.Miholjac
Kontakt osoba: Marina Klauz, administrativni djelatnik na projektu
E-mail: upiti@ckdm.hr
Telefon:097/613 0484


Mjesto rada: Grad Donji Miholjac /Općina Magadenovaca /Općina Marijanci /Općina Podravska Moslavina /Općina Viljevo

Planirani početak rada: 01.06.2024.
Probni rad: 6 mjeseci

Opis poslova:

• organiziranje prehrane
• obavljanje kućanskih poslova
• održavanje osobne higijene
• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• vođenje u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bez obzira na duljinu prijave
• najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Prijava na Javni oglas treba sadržavati:
• Zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kontakt broja i vlastoručni potpis),
• Životopis (vlastoručno potpisan),
• Presliku važeće osobne iskaznice,
• Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog oglasa)
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva)

Dodatna (neobavezna) dokumentacija koja se može priložiti:
• Dokaz o završenom obrazovanju i osposobljavanju
• preslika vozačke dozvole

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na javni oglas podnose se neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, Lj.Gaja 15, s naznakom “Za javni oglas za prijam u radni odnos u projektu Zaželi-prevencija insitucionalizacije u Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac”, zaključno do 16.05.2024. godine.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 097 613 0484 ili na e-mail: upiti@ckdm.hr

Prijavom na javni oglas kandidat daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac da njegove podatke obrađuje u svrhu provođenja javnog poziva.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Za Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Mihaela Šimunović, ravnateljica

 

Podijeli:


Accessibility Toolbar