Natječaj za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac

Na temelju čl. 39. i 42. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac (u daljnjem tekstu GDCK Donji Miholjac), čl. 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te odluke Odbora GDCK Donji Miholjac od 16. 9. 2020., raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– visoka ili viša stručna sprema,

– pet godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,

– vozačka dozvola B-kategorije.

Kandidati su dužni priložiti:

– vlastoručno potpisanu molbu s navedenom e-adresom za kontakt,

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik),

– diplomu (preslik),

– dokaz o radnom stažu (potvrda o vrsti poslova koje je obavljao i trajanje radnog odnosa kod prethodnog poslodavca i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela propisana čl. 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa,

– motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada GDCK Donji Miholjac,

– u slučaju da se na natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja isti kandidat mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandatu te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu,

– vozačku dozvolu (preslik).

Za isprave za koje je naznačeno da se dostavljaju u presliku, kandidat je dužan prilikom sudjelovanja na razgovoru predočiti izvornik.

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama osobno ili poštom na adresu: GDCK Donji Miholjac, Ljudevita Gaja 15, 31540 Donji Miholjac, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani e-poštom na razgovor o općem znanju o Crvenom križu i viziji razvoja i rada GDCK Donji Miholjac. Kandidat koji nije pristupio razgovoru neće se smatrati kandidatom u postupku. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, o čemu će se kandidatima dostaviti pisana obavijest e-poštom. Odbor GDCK Donji Miholjac zadržava pravo poništenja natječaja.

Podijeli:


Accessibility Toolbar