Pravna osnova

Kao udruga građana djelujemo više od pedeset godina sa osnovnim načelima djelovanja koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konvencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Obavljamo poslove prema Zakonu i Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu našeg Društva.

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u NN 71/2010.

Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, a objavljen je u NN 56/2016.

Statut Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac donijela je Skupština GDCK Donji Miholjac na sjednici održanoj 17.09.2015.

Strategija 2020

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac

Službenik za informiranje – Mihaela Šimunović, dipl.iur.

Radno vrijeme:

ponedjeljak-petak od 7.00-15.00 sati

 Način predavanja zahtjeva:

Poštom: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac

Ljudevita Gaja 15

31 540 Donji Miholjac

Elektroničkom poštom: upiti@ckdm.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac.

Ponovna uporaba informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na pristup informacijama u postupcima pred Gradskim društvom Crvenog križa Donji Miholjac, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacije, odnosno prava na ponovnu uporabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.

Kriteriji za određivanje visine stvarnih troškova

Ispravak kriterija

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređena je Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ)

Službenik za zaštitu osobnih podataka – Mihaela Šimunović, dipl. iur.

E-mail: gdpr@ckdm.hr

Telefon: 031/631-410

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

 

Podijeli:


Accessibility Toolbar