Djelatnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Radno mjesto

 DONJI MIHOLJAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


 15


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Bez naknade


 11.1.2023.


 18.1.2023.


Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III”, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0286 od 20. prosinca 2022. godine, i članka 42. i članka 43. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III”, ”Zaželi pomoć za starije osobe u Donjem Miholjcu II”

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ”Zaželi pomoć za starije osobe u Donjem Miholjcu II” – djelatnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.

 1. Broj traženih osoba: 15
 2. Vrsta zaposlenja: zapošljavanje na određeno vrijeme, do najviše 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Grada Donjeg Miholjca, Općine Marijanci, Općine Magadenovac, Općine Viljevo , Općine Podravska Moslavina
 5. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • briga o higijeni,
  • pomoć u socijalnoj integraciji,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
  • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

7. Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice neke od sljedećih ranjivih skupina: Žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, samohrane majke, osobe s tjelesnim oštećenjima i teškim kroničnim bolestima.

8. Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:

 • Prijavu na natječaj – ispunjen i vlastoručno potpisan (Obrazac prijave moguće preuzeti na web stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac www.ckdm.hr ili u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Donji Miholjac, Ljudevita Gaja 15, 31540 Donji Miholjac),
 • Životopis,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Presliku dokaza o najvišoj završenoj školi

– osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,

 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog poziva),
 • Dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost nekoj od navedenih ranjivih skupina (ako je kandidatkinja pripadnica neke od navedenih ranjivih skupina):

– Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,

– Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu  skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

– Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova,

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

– Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,

– Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

– Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,

– Samohrane majke – rodni list prijaviteljice ne stariji od dana objave javnog poziva, smrtni list supružnika ako je primjenjivo, rodni list maloljetnog djeteta.

– Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima –  nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja, te ostala liječnička dokumentacija.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, Ljudevita Gaja 15, 31540 Donji Miholjac, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – Zaželi pomoć za starije osobe u Donjem Miholjcu II“.

Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac – www.ckdm.hr .

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Poslodavac će, sa prijavljenim kandidatkinjama koje su podnijele pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obaviti razgovor (intervju). Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatkinjama koje mogu pristupiti razgovoru će biti objavljeno na internetskim stranicama poslodavca – www.ckdm.hr .

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca – www.ckdm.hr .

Podijeli:


Accessibility Toolbar