Natječaj za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac

Klasa: 100-01/22-01/01

Urbroj: 2158-5-1/01-22-01 od 9. VI. 2022. (4387)

Na temelju čl. 32. i 42. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac (u daljnjem tekstu GDCK Donji Miholjac), čl. 2. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te odluke Odbora GDCK Donji Miholjac od 18. 5. 2022. raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

– vozačka dozvola B-kategorije.

Kandidati su dužni priložiti:

– vlastoručno potpisanu molbu s navedenom kontaktnom e-poštom,

– životopis,

– diplomu (preslik),

– dokaz o radnom stažu (potvrda o vrsti poslova koje je obavljao i trajanje radnog odnosa kod prethodnog poslodavca i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– motivacijsko pismo

– viziju razvoja i rada GDCK Donji Miholjac na propisanom M-1 obrascu (obrazac se može preuzeti na poveznici https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735)

– vozačku dozvolu (preslik).

Za isprave za koje je naznačeno da se dostavljaju u presliku, kandidat je dužan prilikom sudjelovanja na razgovoru predočiti izvornik.

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama osobno ili poštom na adresu: GDCK Donji Miholjac, Lj. Gaja 15, 31540 Donji Miholjac, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani putem e-pošte na razgovor o općem znanju o Crvenom križu i viziji razvoja i rada GDCK Donji Miholjac. Kandidat koji nije pristupio razgovoru neće se smatrati kandidatom u postupku. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, o čemu će se kandidatima dostaviti pisana obavijest putem e-pošte. Odbor GDCK Donji Miholjac zadržava pravo poništenja natječaja.

Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac

Podijeli:


Accessibility Toolbar